Behind the Canvas, l'opera partecipativa nasce in diretta Instagram