BERGAMO

CAMERA

- CENTRODESTRA 41,17%
- CENTROSINISTRA 24,41%
- M5S 16,81%
- MONTI 13,29%
- GIANNINO 2,26%
- INGROIA 1,37%

SENATO

- CENTRODESTRA 42,96%
- CENTROSINISTRA 25,44%
- M5S 14,83%
- MONTI 11,90%
- GIANNINO 1,79%
- INGROIA 0,98%


BRESCIA

CAMERA

- CENTRODESTRA 40,25%
- CENTROSINISTRA 26,21%
- M5S 18,46%
- MONTI 11,13%
- GIANNINO 1,90%
- INGROIA 1,34%

SENATO

- CENTRODESTRA 41,59%
- CENTROSINISTRA 27,36%
- M5S 16,28%
- MONTI 9,14%
- INGROIA 1,79%
- GIANNINO 0,91%

 

COMO

CAMERA

- CENTRODESTRA 41,31%
- CENTROSINISTRA 23,69%
- M5S 19,63%
- MONTI 19,29%
- GIANNINO 2,02%
- INGROIA 1,29%

SENATO

- CENTRODESTRA 43,22%
- CENTROSINISTRA 24,76%
- M5S 16,73%
- MONTI 11,04%
- GIANNINO 1,60%
- INGROIA 0,93%

 

CREMONA

CAMERA

- CENTRODESTRA 36,25%
- CENTROSINISTRA 28,86%
- M5S 19,47%
- MONTI 11,27%
- INGROIA 1,81%
- GIANNINO 1,76%

SENATO

- CENTRODESTRA 38,62%
- CENTROSINISTRA 30,14%
- M5S 17,21%
- MONTI 9,29%
- INGROIA 1,39%
- GIANNINO 1,34%

 

LECCO

CAMERA

- CENTRODESTRA 35,44%
- CENTROSINISTRA 28,18%
- M5S 18,74%
- MONTI 13,33%
- GIANNINO 2,24%
- INGROIA 1,46%

SENATO

- CENTRODESTRA 37,56%
- CENTROSINISTRA 29,63%
- M5S 16,58%
- MONTI 11,98%
- GIANNINO 1,73%
- INGROIA 1,00%

 

MANTOVA

CAMERA

- CENTROSINISTRA 32,67%
- CENTRODESTRA 29,93%
- M5S 23,20%
- MONTI 10,58%
- GIANNINO 1,61%
- INGROIA 1,47%

SENATO

- CENTROSINISTRA 34,31%
- CENTRODESTRA 32,06%
- M5S 20,64%
- MONTI 8,92%
- GIANNINO 1,27%
- INGROIA 1,09%

 

MONZA

CAMERA

- CENTRODESTRA 35,01%
- CENTROSINISTRA 27,58%
- M5S 20,96%
- MONTI 11,70%
- GIANNINO 2,2%
- INGROIA 1,34%

SENATO

- CENTRODESTRA 37,07%
- CENTROSINISTRA 29,21%
- M5S 18,86%
- MONTI 10,59%
- GIANNINO 1,73%
- INGROIA 1,03%


PAVIA

CAMERA

- CENTRODESTRA 36,70%
- CENTROSINISTRA 28,86%
- M5S 21,20%
- MONTI 9,39%
- GIANNINO 1,72%
- INGROIA 1,54%

SENATO

- CENTRODESTRA 38,86%
- CENTROSINISTRA 30,10%
- M5S 18,85%
- MONTI 7,85%
- GIANNINO 1,31%
- INGROIA 1,14%

 

SONDRIO

CAMERA

- CENTRODESTRA 43,57%
- CENTROSINISTRA 22,42%
- M5S 17,14%
- MONTI 13,78%
- GIANNINO 1,56%
- INGROIA 1,00%

SENATO

- CENTRODESTRA 45,29%
- CENTROSINISTRA 23,73%
- M5S 15,13%
- MONTI 12,44%
- GIANNINO 1,25%
- INGROIA 0,70%

 

VARESE

CAMERA

CENTRODESTRA 38,86%
CENTROSINISTRA 25,65%
M5S 20,05%
MONTI 12,60%
GIANNINO 1,64%
INGROIA 1,42%

SENATO

CENTRODESTRA 40,92%
CENTROSINISTRA 25,87%
M5S 17,76%
MONTI 11,36%
GIANNINO 1,28%
INGROIA 1,05%